حمایت عاری از تشریفات؛ با تأکید بر کنوانسیون برن، نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران

چکیده

اصل حمایت عاری از تشریفات، یکی از اصول بین‌المللی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌شمار می‌آید و جایگاه این اصل در کشورهای عضو کنوانسیون برن تثبیت شده است. با‌وجود‌این، تحلیل و تبیین اصل یادشده در ادبیات حقوقی ایران نادیده گرفته شده و واکاوی آن در جهان کنونی با توجه به نتایج بعضی از تشریفات در دسترسی آسان‌تر به آثار و دادرسی عادلانه‌تر بسیار حیاتی است. نگارندۀ این مقاله تلاش کرده است این اصل را در پرتو کنوانسیون برن مطالعه نموده، جایگاه تشریفات را تحلیل و تفسیر کند و بازنگری منطقی را در مقررات مربوط پیشنهاد دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The formality– free protection; A principle in the copyright with emphasis on Berne Convention, The legal system of Iran & U.S.A

نویسنده [English]

  • Zahra Shakeri
Assistant Professor, Institute of Comparative Law, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The principle of formality –free protection is an international principle in the copyright and it was stabilized in the Berne Convention. But this principle has not been studied in Iran and evaluation of the principle is very vital because easier access to the works and fair trial. Recent paper has attempted to study this principle in light of the Berne Convention and analyzes and interprets the formality and finally suggests reasonable revisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Berne Convention
  • Copyright
  • formality
  • registration
  • principle