مطالعۀ تطبیقی امکان مطالبۀ زیان ناشی از تولد و زندگی و ارکان مسئولیت در آن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم

2 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

همیشه مرگ واقعۀ ناگواری نیست، بلکه گاه تولد نیز به حادثه‌ای نامبارک بدل می‌شود. در فرض تولد فرزند ناخواسته یا معلول در نتیجۀ تقصیر پزشکی، وجود مسئولیت و امکان مطالبۀ خسارت سال‌ها تردیدبرانگیز بوده است. اما هم‌اکنون در محاکم کشورهای مختلف این مسئولیت پذیرفته شده است. والدین به استناد مسئولیت قراردادی و فرزند معلول به استناد مسئولیت قهری قادر به مطالبۀ خسارت از پزشک خاطی هستند. در ایران پس از تصویب قانون سقط‌درمانی در سال 1384ش، مادر حق انجام سقط‌درمانی را با حصول شرایطی دارد و عقیم‌سازی نیز معمول و متعارف است. حال اگر پزشکی به این حقوق صدمه وارد کند، می‌توان با استناد به مواد قانون مسئولیت مدنی از وی مطالبۀ خسارت نمود. تعیین دیه و ارش در این دعاوی منطقی نیست و برقراری مستمری برای جبران خسارت زیان‌دیده معقول‌تر می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Possibility demand of birth and life damages and pillar of liability (Comparative study)

نویسندگان [English]

  • Zohre Afshar Quchani 1
  • Mohsen Izanloo 2
1 PHD Candidate, Private Law, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Death is not the worst accident but sometimes Birthday turns into a bad accident. In the problem of unwanted or disabled child as a result of medical fault, there have been doubts about the responsibility and opportunity to claim damages for years. But now the responsibility accepted by courts in different countries; parents according to contractual liability and disabled children according to the responsibility able to claim damages from the doctor guilty. In Iran by Therapeutic Abortion Act was passed in 1384 the mother has the right to therapeutic abortion by ensuring conditions and Sterilization is also normal. If the doctor harm these rights, according to the law of civil liability can claim for damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil liability
  • disabled children
  • sterilization
  • therapeutic abortion
  • unwanted