کلیدواژه‌ها = ضمانت اجرای فرا‌حقوقی
حقوق نرم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 251-276

10.22059/jcl.2015.54412

عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم