نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
مصادیق خانواده در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر با ارائه تحلیل اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jcl.2022.330840.634250

فاطمه ابراهیمی ورکیانی