نویسنده = ������������������ �������� ��������
بررسی تطبیقی الزام به فرار مدافع از موقعیت دفاع مشروع در حقوق کامن‌لا و فقه امامیه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-98

10.22059/jcl.2020.285360.633868

صابر حمزه جواران؛ امان الله علیمرادی؛ حمید دلیر