نویسنده = ���������� ���������������� ������
قدرت سیاسی؛ مطالعۀ تطبیقی در اندیشۀ لیبرال و اسلامی

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 359-378

10.22059/jcl.2014.52947

توکل حبیب زاده؛ علی فتاحی زفرقندی