نویسنده = حسین صفایی
تعداد مقالات: 1
1. حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 225-251

10.22059/jcl.2016.58609

حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی