نویسنده = ������������ ������������ ����������
تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 313-329

10.22059/jcl.2021.314125.634110

فیروز محمودی جانکی؛ علی اکبر جلیل پیران