نویسنده = مجید بنایی اسکویی
تعداد مقالات: 1
1. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-61

مجید بنایی اسکویی