نویسنده = ���������� ���������� ����������
مسئولیت مدنی و ورشکستگی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-24

محسن ایزانلو؛ روزبه جباری زاده