نویسنده = ���������� ���������������� ����������
قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عوامل موثر بر آن

دوره 1، شماره 2، مهر 1389، صفحه 51-79

10.22059/jcl.2010.80794

مرتضی عادل؛ بهنام غفاری فارسانی


قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عوامل موثر بر آن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 159-181

10.22059/jcl.2010.80789

مرتضی عادل؛ بهنام غفاری فارسانی