نویسنده = ������������ ���������� ����������
ماهیت حق مؤلف در نظام‏های حقوق نوشته

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 777-795

10.22059/jcl.2022.335524.634286

حسن قاسمی؛ مسعود البرزی ورکی؛ اصغر عربیان