نویسنده = ���������������� ��������
تحولات و رویکرد قضایی سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 217-237

10.22059/jcl.2018.260048.633686

سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور؛ احمد باقری؛ عیسی بزرگمهر