نویسنده = ایرج گلدوزیان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 493-519

مهدی امیری؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان؛ سهراب صلاحی