نویسنده = ���������� ���������������� ������ ����������������